فراري شدي باز از اين رابطه
به حرفي كه از من شِنيدي يِروز
تو حرفامو رَج ميزني تو مَسير
بگي منم يه ديوَم !، ميميرم يروز

هَمش من بدِ قِصه هاي توام
ِيه آدم كه يك بارِ ، مجبور شد
يه آدم كه ديدِش سُقوطِ تورو
براي بَقايِ نِگاهِت ازَت دور شد


09337824237